Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lån til betaling af ejendomsskat

Billund Kommune kan yde lån til betaling af ejendomsskat.

Betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du:

 • ejer fast ejendom
 • selv bruger ejendommen til beboelse
 • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

og opfylder mindst én af følgende betingelser

 • er fyldt 65 år eller
 • modtager folkepension, førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse
 • modtager efterløn
 • Ejerens indkomst har ingen betydning for oprettelse af en låneordning.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

Ansøgningsfrist

Kommunen skal have modtaget ansøgning til 1. rate senest den 1. februar og til 2. rate senest den 1. august.

Sikkerhed for lånet

Billund Kommune tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner. Billund Kommune betaler tinglysningsafgiften.

Når lånet, inkl. renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om lånet kan fortsætte.

Renter

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december; men du skal først betale dem, når hele lånet skal betales.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før.

Renten for 2020 er fastsat på samme måde og udgør 0,69% p.a.

Renteudgiften er ikke fradragsberettiget.
Ved tilbagebetaling af lånet gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar 2011. 

Rentenedslaget var i 2011 på 33%, herefter er rentenedslaget faldet med 1% om året, indtil 2019, og udgør nu 25%.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

 • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
 • Når låntageren flytter (der kan være særlige regler ved flytning på plejehjem eller institution)
 • Når låntageren dør – dog kan ægtefællen der sidder i uskiftet bo overtage lånet, hvis ægtefællen opfylder betingelserne, for at kunne låne til betaling af ejendomsskat.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2020 er på 0,69 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.