Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Budgetforlig for 2023

Venstre og Socialdemokratiet har den 9. september 2022 indgået forlig om Billund Kommunes budget for 2023-2026.

Hent en printvenlig version af hele budgetforliget inklusiv oversigter (PDF-fil)

Indledning

Dansk økonomi befinder sig i en udfordrende tid præget af krigen i Ukraine, stigende inflation, rekrutteringsudfordringer og uro på finansmarkedet. Udfordringerne kommer bl.a. til udtryk i en historisk stram aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. Kommunerne har fået et løft i servicerammen til dækning af den stigende demografi, mens udgiftspres på øvrige områder skal håndteres af kommunerne selv ved frigørelse af ressourcer gennem effektiviseringer, omprioriteringer eller besparelser. Også anlægsrammen er på et lavt niveau i forhold til tidligere år, og det kræver skarpe politiske prioriteringer, når de aftalte rammer skal overholdes.  

Billund Kommune står godt rustet til de økonomiske udfordringer og lever med budgetforliget op til kommunens del af ansvaret for at holde dansk økonomi på rette kurs. De vejledende rammer for service- og anlægsramme er således overholdt med det fremlagte forlig. Kommunen har et solidt indtægtsgrundlag, et fornuftigt serviceniveau og en robust kassebeholdning til at imødegå evt. udsving i økonomien. Billund Kommune har gennem mange år været begunstiget af store selskabsskatter fra et stærkt erhvervsliv. Det giver kommunen mulighed for at investere, men også en følsomhed i økonomien, som gør kommunen sårbar over for lavkonjunkturer. Kommunalbestyrelsen har derfor før sommerferien vedtaget en ny økonomisk politik, som sætter klare mål for den økonomiske udvikling. Tydelige politiske mål kombineret med en sund økonomistyringskultur giver kommunen et stærkt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af Billund Kommune.

Overholdelsen af aftalen om kommunernes økonomi kræver, at service- og anlægsramme overholdes for kommunerne under ét. Forligspartierne er enige om, at forliget kan justeres, hvis det kræves for at nå helt i mål med aftaleoverholdelsen.

Ambitionerne er store i Billund Kommune – Børnenes hovedstad. Med budgetforliget tages der nye og vigtige skridt i realiseringen af visionerne i kommunens udviklingsstrategi ”Fremtidens legeplads” med fokus på aktivt at skabe stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet i Billund Kommune.

Rettidig velfærd

Videreudvikling af velfærdsområderne har været et helt centralt tema for forligspartierne. De udmeldte økonomiske rammer betyder imidlertid, at der skal skarpe prioriteringer til. Kommunerne står i en situation, hvor omprioriteringer er en nødvendighed for hele tiden at få enderne til at nå sammen. I det indgåede budgetforlig er der skabt råderum gennem budgetreduktioner for i alt 8,0 mio. kr. årligt bredt fordelt på alle udvalgsområder. De indarbejdede reduktioner skal holdes op mod, at der er investeret op mod 19,1 mio. kr. årligt i fastholdelse eller forbedring af servicen. For kommunen under ét er der med andre ord fundet plads til at udvide servicen med i alt 11,1 mio. kr. årligt.

Serviceforbedringerne sker særligt på de store velfærdsområder, hvor ønsket er at imødegå udfordringerne på området med stigende og til stadighed mere specialiseret efterspørgsel.

Kommunens ældrepleje har gennem længere tid arbejdet med at implementere samskabende teams, som har til formål at skabe endnu bedre ældrepleje for kommunens ældste del af befolkningen. Målet er at skabe nye samarbejdsformer inden for ældreplejen mellem de forskellige faggrupper samt at fremme en samskabende tilgang med borgere og pårørende med fokus på den enkeltes plejebehov. Forligspartierne har valgt at afsætte 2,1 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til videreudviklingen af de samskabende teams.

For børnene i kommunens skoler er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til det fortsatte arbejde med fleksible undervisningsformer, som målretter indsatsen over for børn og forældre og tager hensyn til den enkelte elevs særlige behov. Der er desuden afsat 250.000 kr. årligt til medarbejdertræning i ordblindedidaktik og kompenserende værktøjer, som øger medarbejdernes bevidsthed om de ordblindes særlige vanskeligheder, og hvordan de kan understøttes i alle fag. 

Forligsparterne har med stor interesse læst de indkomne høringssvar og er på baggrund af disse enige om, at der fortsat skal være åbent i kommunens dagtilbud i uge 30. Parterne er enige om at finde finansieringen hertil ved at hæve forældrebetalingen fra 24 til 25 %.

Et stigende antal unge har brug for rådgivning og understøtning, hvor de foretrækker at bruge andre tilbud end de kommunale. Forligspartierne har derfor valgt at genoptage støtten med 610.000 kr. årligt til det ikke-kommunale, anonyme og uforpligtende forebyggende tilbud Headspace. Headspace er primært målrettet de unge på de unges præmisser og er et forebyggende tilbud, som i samarbejde med almenområdet skal skabe bedre rammer for de unge, der har det svært.

Café Jydepotten har gennem mange år ydet en stor indsats for at skabe livskvalitet for mange af kommunens borgere, hvor grundholdningen er, at alle mennesker har krav på et værdigt liv. Jydepotten står med økonomiske udfordringer og har derfor henvendt sig til kommunen i forbindelse med årets budgetproces. Forligspartierne er på den baggrund enige om at øge støtten med 375.000 kr. årligt. 

Billund oplever som mange andre kommuner et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for børn og voksne. I årets kommuneaftale er der ikke nye penge til kommunerne til at imødegå udfordringerne, og det er fremhævet, at det kræver politiske prioriteringer fremadrettet i håndteringen heraf.  Forligspartierne er enige om at sikre de nødvendige midler til at fastholde serviceniveauet for kommunens mest sårbare og har i forliget derfor tilført 4,0 mio. kr. årligt til det specialiserede børneområde. Endvidere afsættes der 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 7,0 mio. kr. i 2026 til det specialiserede voksenområde.

Som hjemsted for Børnenes Hovedstad er det et stærkt politisk fokus på, at Billund Kommune er et godt sted at være for alle børn – også de mest udsatte. Politisk har der over længere tid været en oplevelse af, at antallet af henvendelser på området er stigende. På den baggrund er der et politisk ønske om at få foretaget et kvalitetstjek af, om forvaltningen af området er i overensstemmelse med de politiske intentioner.

Rekruttering og fastholdelse

Med en historisk lav ledighed på arbejdsmarkedet, er der i øjeblikket stor rift om arbejdskraften på tværs af den offentlige og private sektor i Danmark. Alle analyser peger på, at den udfordring kun bliver større i de kommende år på tværs af de kommunale arbejdspladser.

Derfor er parterne enige om, at der skal arbejdes videre med nye arbejdsformer og videreuddannelse, som kan sikre kvaliteten i velfærden for vores borgere – også i fremtiden.

Samskabende teams i ældreplejen er et eksempel på en ny måde at strukturere arbejdet på, og parterne er nysgerrige på at lade sig inspirerede af lignende tiltag på andre fagområder, for at skabe moderne og attraktive arbejdspladser. Trivsel og et godt arbejdsmiljø skal være omdrejningspunkterne for rekruttering og fastholdelse. Parterne ønsker med denne aftale at lægge op til en udvidet dialog med ledere og medarbejdere omkring fremtidens arbejdsplads.

Muligheden for videreuddannelse er et andet vigtigt parameter for at være en attraktiv arbejdsplads og imødekomme fremtidens rekrutteringsudfordringer. Derfor er forligsparterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til at merituddanne medarbejdere med pædagogisk erfaring til pædagoger på dagtilbudsområdet. Herudover afsættes der fuldt indfaset 0,6 mio. kr. årligt til uddannelse til pædagogisk assistent.

Strukturanalyser

Billund Kommune er en kompleks organisation, som er under konstant forandring som følge af politiske reformer fra Christiansborg, de lokalpolitiske prioriteringer og borgernes forventninger til opgaveløsningen. Forligspartierne er derfor enige om, at der frem mod næste års budgetproces skal gennemføres strukturanalyser, som undersøger, om der gennem en mere hensigtsmæssig struktur kan skabes serviceforbedringer inden for den eksisterende økonomiske ramme. I særlig grad er parterne optagede af at finde løsninger, som både sikrer det nære og lokale engagement samt den faglige robusthed i opgaveløsningen.

Følgende områder er udpeget til strukturanalyser:

  • Skolestrukturen
  • Plejecenterstrukturen
  • Det administrative område
  • Den kommunale bygningsmasse

Forligspartierne er desuden enige om, at der udarbejdes et notat på arbejdsmarkedsområdet, som nærmere beskriver områdets opgaver og organisering, samt redegør for hvordan organisationen tilpasses i forbindelse med høj- og lavkonjunkturer.

Analyserne gennemføres på baggrund af politisk godkendte kommissorier med tæt inddragelse af medarbejdere og andre interessenter. Forligspartierne er enige om, at Økonomiudvalget får til opgave at godkende kommissorier samt at følge processen tæt.  

Stærke byer og vokseværk i erhvervslivet

Billund Kommune har gennem mange år investeret markant i udviklingen af de stærke byer og understøtningen af vokseværket i erhvervslivet. I budgetforliget udnyttes den vejledende anlægsramme fuldt ud med et investeringsniveau på 107,4 mio. kr. i 2023. Investeringer der vil komme til gavn for borgere, erhvervsliv og foreninger i Billund Kommune.

Med budgetforliget sættes der en ny ambitiøs retning for kommunens tandsundhed, hvor forligspartierne er enige om en struktur med klinikker i henholdsvis Grindsted og Billund. Ambitionen forudsætter etablering af én centralklinik i Grindsted, som samtidig kan understøtte udviklingen af Grindsted bymidte. I forliget er der afsat 29,8 mio. kr. over de kommende 4 år til bygningen heraf.

Den nye struktur vil sikre børn og unge bedre kvalitet i tandplejen, skabe nye faglige miljøer for kommunens tandlæger og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere. Parterne er enige om, at Børne- og Familieudvalget får til opgave at starte processen med at få samlet den kommunale tandpleje i Billund og Grindsted snarest muligt herunder at få fastlagt det fremtidige serviceniveau for kommunens børn og unge. Det er intentionen, at alle børn ledsages af en voksen til undersøgelserne, så børnene ikke står alene med ansvaret for egen tandsundhed. Der er endvidere enighed om at afsøge mulighederne for at etablere fleksible åbningstider i hverdage og weekender, som understøttes af kommunens nye bookingsystem.

Udviklingen af bymidterne i almindelighed og detailhandelen i særdeleshed nyder høj prioritet hos forligspartierne. Der har løbende været en tæt dialog mellem investorer og de lokale handelsforeninger. Derfor er der også stor opmærksomhed på resultatet af den nært forestående detailhandelsanalyse, og parterne er enige om at bruge resultaterne fra analysen til at revurdere behovet for at omprioritere nogle af de afsatte resurser til mere konkrete initiativer, efter nærmere drøftelser med det lokale handelsliv.

Befolkningstilvæksten i Billund by udvikler sig stærkt i disse år. Og allerede på nuværende tidspunkt, har pladsanvisningen store udfordringer med at finde ledige vuggestue- og børnehavepladser. Derfor er der behov for løsninger på både kort og lang sigt.

Helt konkret skal der hurtigst muligt etableres 40 nye vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i midlertidige pavilloner. Pladserne etableres allerede i 2022 med forventet ibrugtagning ultimo 2022/primo 2023.  Parterne er enige om, at der hurtigst muligt indledes dialog med projektet i Travbyen med henblik på at etablere de midlertidige pladser i et miljø, som også på sigt forventes at have behov for en daginstitution.

Der er fra 2025 indarbejdet midler til at udvide tilbuddet til 55 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser. I anlægsbudgettet er der desuden afsat midler i 2026 til opstart af etablering af ny, permanent, integreret institution i Billund.

Forligspartierne har med budgetforliget besluttet at fremrykke renoveringen af gymnastiksalen på Vestre Skole. Der er endvidere enighed om at afsætte de nødvendige midler til renovering af skolens toiletter, sådan at den fulde renovering af skolen står færdig i 2024. Renoveringen af toiletterne finansieres af den allerede afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse.

Kommunens borgere og foreninger kan med budgetforliget i 2023 se frem til færdiggørelsen af ny daginstitution i Sdr. Omme og udvidelsen af specialcenteret på Lynghedeskolen. Med renovering af Teglgårdshallen, renovering af omklædningsfaciliteterne i Sdr. Omme Multicenter samt den fortsatte renovering og udvikling af Billundcenteret skabes der nye og forbedrede rammer for kommunens blomstrende foreningsliv. Desuden er der afsat store beløb til det løbende vedligehold af kommunens bygninger, infrastruktur, grønne områder m.m.

Overholdelsen af anlægsrammen har krævet svære politiske prioriteringer, som har været nødvendige for at overholde de afsatte rammer – både af hensyn til at undgå økonomiske sanktioner og for at undgå overophedning i byggebranchen. Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på de reducerede vedligeholdelsespuljer på det tekniske område og er enige om, at puljerne kan revurderes ved kommende års budgetlægninger.

Parterne har noteret sig de bekymringer, beslutningen om at udskyde opstarten af skolebyggeriet i Hejnsvig til 2024, har medført. I den forbindelse ønsker forligspartierne at fastslå, at der stadig er fuld opbakning til et nyt skolebyggeri i Hejnsvig.

Kommunen fortsætter med budgetforliget investeringerne i byggemodning, hvor der i de kommende år er afsat 68 mio. kr. Investeringerne skal sammenholdes med de allerede trufne beslutninger om køb af jord i indeværende år. Forligspartierne finder det afgørende, at der løbende er salgsklare byggegrunde til virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, og til borgere der er på jagt efter en parcelhusgrund. Udviklingen i byggemodningen går stærkt, og forligspartierne er derfor enige om, at Økonomiudvalget efter budgetvedtagelsen får til opgave at vurdere, hvorvidt der er den ønskede fremdrift i investeringerne, og om salgsbudgetterne afspejler den aktuelle udvikling i efterspørgslen.

DK2020 Klimaplaner

Klimaforandringerne har ramt verden og stigende temperaturer, tørke og massive regnmængder er blevet hverdag for mennesker kloden rundt. Klima er på dagsordenen globalt og lokalt. Billund Kommune indgår i DK2020, som er et samarbejde med deltagelse af størstedelen af landets kommuner, regionerne og Realdania. Målet med samarbejdet er udarbejdelse af lokale handleplaner til imødegåelse af de stigende udfordringer med klimaforandringerne. Forligspartierne ønsker med budgetforliget at sætte en ny og ambitiøs retning for kommunens arbejde med klimaudfordringerne. Der er således i budgetforliget afsat 15,0 mio. kr. over de næste 4 år til nye anlægsinvesteringer og 1,4 mio. kr. på driften, som skal bidrage til at imødegå udfordringerne med klimaforandringerne.

Politiske indsatsplaner

Den nye kommunalbestyrelse har i foråret arbejdet med kommunens udviklingsstrategi ”Fremtidens legeplads” og har besluttet en række indsatsplaner, som skal være med til at realisere strategiens visioner om stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Forligspartierne finder det afgørende, at der afsættes midler til realiseringen af indsatsplanerne i alle udvalg og har derfor valgt at afsætte 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Frikommuneforsøg

I årets kommuneaftale er der lagt op til, at alle kommuner skal frisættes på ét af de store velfærdsområder. Forligsparterne har blandt andet haft dialog med medarbejdersiden i hovedudvalget og er enige om, at Billund Kommune ikke skal være en del af forsøget. Der lægges i stedet op til, at der fokuseres på de mange gode udviklingsinitiativer, der allerede er sat i gang. Det er afgørende, at vi lander de nuværende udviklingsinitiativer frem for at starte op på noget helt nyt.

Første budget i en ny valgperiode

Forligspartierne er enige om, at Billund Kommune med budgetforliget står økonomisk stærkt rustet til fremtidens udfordringer, og at der er sat en tydelig retning for stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Ambitionerne skal realiseres ved fælles hjælp fra politikere, kommunens medarbejdere, borgere, foreninger, råd og virksomheder.

Kommunen har et driftsbudget og investeringsniveau i anlæg, som ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, og det sker vel at mærke inden for de centralt fastsatte udgiftsrammer og med fastholdelse af en robust kassebeholdning. Men den gode økonomi forpligter os til, hele tiden at sikre at vi får mest mulig værdi for skattekronerne. Forligspartierne har med et ansvarligt budget sikret, at kommunen lever op til denne forpligtelse.

Hovedoversigt

Indarbejdede ændringer serviceudgifter

Indarbejdede ændringer anlægsudgifter

Anlægsoversigt