Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Valg til skolebestyrelser ved Hejnsvig Skole og Vorbasse Skole

Ekstraordinært valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved Hejnsvig Skole og Vorbasse Skole.

 

Ved ”Vorbasse Skole og Børnehuset Andedammen” samt ”Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig” har der i hver by været etableret samdrevne institutioner mellem daginstitution og skole siden 2012.

Byrådet har besluttet, at institutionerne fra 1. august 2017 opsplittes, så der i hver by dannes henholdsvis daginstitution og skole som selvstændige institutioner.

De hidtidige fællesbestyrelser erstattes af forældrebestyrelser og skolebestyrelser, hvortil der afvikles ekstraordinært valg af forældrerepræsentanter.

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen vælges for 1 år, fordi der senere afvikles ordinært valg ved alle skolebestyrelser i Billund Kommune gældende fra 1. august 2018.

 

Hvem kan vælge, og hvem kan vælges?

Valgret og valgbarhed har personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen pr. 1. august 2017.

Desuden har følgende personer valgret og valgbarhed, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

 

  1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Det forudsættes, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver tilslutning.

  3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

  4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskab er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

  5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden person.

 

Valglisten fremlægges på skolen før valgmødet

Valglisten indeholder navnene på de forældre, der har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet på skolen. Anmodning om optagelse på valglisten eller ændring heri skal fremsendes til skolen senest den 30. maj.

 

Hvornår afholdes valgmøder?  

På valgmøderne vil der blive givet en redegørelse for, hvilke regler der gælder for at kunne vælges til skolebestyrelsen. Alle forældre til børn, som er indskrevet i de pågældende skoler, indbydes. Det gælder også andre valgberettigede. 

Hejnsvig Skole: Tirsdag den 6. juni kl. 17.00

Vorbasse Skole: Tirsdag den 6. juni kl. 19.00

 

Opstilling af kandidater

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller efter valgmødet, dog senest den 9. juni.

 

Fredsvalg eller afstemning

De opstillede kandidater kan på et møde senest den 13. juni beslutte, i hvilken rækkefølge de er valgt til bestyrelsen, og i hvilken rækkefølge suppleanter er valgt (fredsvalg). Dette forudsætter, at alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette, og at valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

 

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Afstemningen sker ved at hjemmene i perioden fra den 20. juni til og med den 26. juni får adgang til at stemme elektronisk. Mere detaljerede oplysninger om proceduren og kandidaternes mulighed for at præsentere sig selv elektronisk, vil fremgå af den orientering, som valgbestyrelsen til den tid udsender til hjemmene.

 

Eventuelle spørgsmål om valg til skolebestyrelsen kan rettes til skolen.
Find kontaktoplysninger på Hejnsvig Skole og Vorbasse Skole.