Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Varde Å på vej til at blive lakseparadis

Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden.

En laksehabitatundersøgelse fra 2014 iværksat af Varde Å Sammenslutningen, Varde Kommune, Billund Kommune og Vejen Kommune beskriver vandløbskvaliteten i Varde Å som levested for laks.
Undersøgelsen viser at der i dag er en bestand på 1.353 vilde gydelaks i systemet og at bestanden kan øges med 676 gydelaks alene ved at skabe yderligere passage i de områder der nu er spærrede. I rapporten er der beskrevet 11 spærringer, der inden for en kort årrække skal åbnes op for.


Varde Å laksen blev reddet


Efter et meget lavt antal af laks i Varde Å i 1990erne blev der opstillet konkrete tiltag til at forbedre laksebestandens leve- og gydevilkår. Man fandt i 1998 spor efter den oprindelige Vardelaks og indførte fredning i tre år, samtidig med projekter med fokus på avlsarbejde, udsætninger, passageforhold og vandløbenes kvalitet. Disse tiltag har de sidste 20 år givet pote, så laksebestanden i dag er særdeles fornuftig og med stort voksepotentiale. Det er dog stadig nødvendigt at udsætte laks i Varde Å for at sikre bestanden og et rekreativt fiskeri.


- Det er en rigtig god undersøgelse, som forklarer, hvad der har virket men også hvad vi kan gøre for at få endnu flere laks i Varde Å systemet, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Varde Å

Fisketurisme med gevinst


Fisketuristmen er i år større end nogensinde og mange nordeuropæere rejser til de danske vande for at fiske. Økonomisk er gevinsten stor ved at forbedre forholdene for laksebestanden i Varde Å, så der med tiden bliver flere fisk at fange. Siden 1990erne har laksefangsterne i Varde Å været stigende. I Skjern viser en socioøkonomisk undersøgelse af laksefiskeriet i Skjern Å fra 2014, at lystfiskere årligt omsætter for 14,6 millioner kroner lokalt.


- I vores vision "Vi i Naturen" indgår også fisketurismen og forbedringer af vandløbene. At laksebestanden har voksepotentiale i Varde Å er rigtig godt nyt. Vi forfølger anbefalingerne i rapporten og har i de kommende år afsat midler til konkrete vandløbsforbedringer, siger Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Fakta om laks:


Laksen er en vandrefisk, som skal have fri passage fra opvækstområderne i Varde Å-systemet til ædepladserne i Nordatlanten og retur, for at fuldende sin livscyklus. Ved at sikre gode passagemuligheder for laks ved eksempelvis dambrug og vandkraftværker, sikrer man også passage for andre vandrefisk som havørred, ål, snæbel, havlampretter m.fl.
Laks er indikatorer for god vandløbskvalitet, idet de stiller høje krav til vandløbenes fysiske kvalitet, men også vandkvaliteten skal være i orden. Laksene kræver iltrigt og rent vand, lavvandede områder med god strøm og grusbund hvor de kan gyde deres æg i grusbunden, og hvor ynglen kan finde skjul og føde. Har man en god laksebestand i et vandløb, finder man som oftest også andre rentvandskrævende vandløbsdyr og fisk, ligesom havørreder, stalling og havlampretter alle kræver grus i vandløbsbunden for at kunne gyde de næste generationer.


Fakta om Varde Å samarbejdet:


Varde-Å-sammenslutningen og lokale sportsfiskerforeninger har i samarbejde med Varde, Vejen og Billund Kommune indgik i 2013 et samarbejde med at sikre fiskebestanden i Varde Å. Kommunerne og Varde Å Sammenslutningen indgik da en aftale med Danmarks Center for Vildlaks for at få foretaget en undersøgelse af kvaliteten af laksehabitatområderne i Varde Å-system, samt en beskrivelse af gydeområder, mulige projektområder for vandløbsforbedring, spærringer og eventuelt andre problematikker, som vandløbsmyndighederne skal forholde sig til. Det er den rapport der nu foreligger.

Rapporten kan hentes her

Kontaktpersoner:


Billund Kommune, Annette Læbo Matthiesen, tlf. 79727097,
Varde Kommune, Flemming Sørensen, tlf. 79947421
Vejen Kommune, Jens Peder Matthiesen, tlf. 79966250