Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Playful Learning - for ALLE børn!

Et enigt byråd valgte i går at takke ja til de 25 mio. kroner, som LEGO Fonden har valgt at donere i samarbejdet omkring den fortsatte udvikling af Playful Learning i Billund Kommune over de næste seks år. Efter gode erfaringer fra pilotåret på Vorbasse Skole udbredes den legende og eksperimenterende tilgang til undervisning og læring nu til alle skoler i kommunen.

Læring gennem leg er ikke et ukendt fænomen i Billund Kommune.

”Billund Kommune og LEGO Fonden deler en fælles ambition om at være Børnenes Hovedstad og har tidligere samarbejdet om den legende tilgang til undervisning. Det gælder for eksempel udvikling af LEIS-konceptet på alle skoler (Lego Education Innovation Studio) fra 2012 og Billund Builds projektugen, som har kørt siden 2015. Begge indsatser skal ses som inspirationskilde til udviklingen af Playful Learning, og de forventes på sigt også at indgå som en naturlig og integreret del af arbejdet med læring gennem leg,” forklarer formand for Børneudvalget, Ann Charlotte G. Vilstrup og fortsætter:
”Vores børn får her en helt unik mulighed for at bringe alle deres kreative kompetencer i spil - også i fag, som tidligere har kunnet virke bogligt tunge. Det er en fantastisk understøttelse af Børnenes Hovedstad.”

Pilotprojekt på Vorbasse Skole

Playful Learning så dagens lys i 2019 på Vorbasse Skole. Her har Billund Kommune og LEGO Fonden samarbejdet om at udvikle projektbaseret undervisning med fokus på den legende og eksperimenterende tilgang. Målet er at skabe øget fokus på legens karakteristika i undervisningen, så eleverne oplever eksperimenteren, begejstring, sociale interaktioner, aktiv deltagelse og meningsfuldhed.

”Vi har gjort os værdifulde erfaringer på Vorbasse Skole. Når skemaet brydes ned, opstår der spændende samarbejder på tværs af fag, alder og køn, og børnene oplever i højere grad inddragelse og medbestemmelse i undervisningen. Vi oplever øget motivation og engagement, når vi forandrer eksisterende strukturer og giver plads til refleksion og kreative processer,” siger Torben Precht Jensen, skoleleder på Vorbasse Skole.

Lokal tilpasning og fleksibilitet

Når Playful Learning udbredes til kommunens skoler over en 6-årig implementeringsperiode, sker det med respekt for skolernes lokale indsatser og i samarbejde med skoleledelser og medarbejdere. Skolerne har i foråret indgivet høringssvar og alle seks skoler bakker op, men et så omfattende projekt vækker naturligvis mange spørgsmål hos ledelser, medarbejdere, forældre og børn.

”Der er mange nuancer at tage hensyn til, da børn trives forskelligt i forskellige undervisningsformer. Derfor har vi også været særligt opmærksomme på, at Playful Learning organiseres og planlægges i samarbejde med de lokale skoler. Herudover har vi et stærkt fokus på fortsat støtte i den forandringsproces, skolernes ledelser og medarbejdere vil gennemgå, så alle kommer til at opleve den kommende proces som både meningsfuld og lærerig,” forklarer skolechef Morten Kirk Jensen.

25 mio. kr. fra LEGO Fonden til ekstra ressourcer

LEGO Fondens donation på 25 mio. kroner skal dække ekstra udgifter i forberedelses- og implementeringsårene, hvorefter videreudvikling og forankring indgår i skolernes almene drift.

”Erfaringerne fra pilotåret i Vorbasse samt erfaringer fra Billund Builds har vist os, at en solid forankring af den legende tilgang til læring kræver en større kulturel ændring blandt både pædagogiske medarbejdere og skoleledelse. Vi har derfor besluttet at afsætte ekstra personaleressourcer i forberedelses- og implementeringsårene på skolerne,” understreger Morten Kirk Jensen.

Derudover får hver skole ressourcer til at etablere et såkaldt Play Lab, som skal understøtte den fysiske del af den legende tilgang til læring. Play Lab og Playful Learning vil derfor komplimentere hinanden i fremtiden.

Implementeringsperioden løber frem til 2026, hvor skolerne løbende integreres. Hver skole gennemgår et forberedelsesår samt tre implementeringsår, hvor skolerne gradvist inddrager flere klassetrin og pædagogisk personale.

”Vi glæder os over muligheden for videreudvikling af den legende og eksperimenterende tilgang til pædagogisk praksis til glæde og gavn for ALLE børn,” afslutter Morten Kirk Jensen.