Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kulturstyrelsen udtrykker kraftig kritik af Billund Museum i kvalitetsvurdering

Bestyrelsesformand Klara Lyskjær Noer ønsker tilbundsgående analyse af Billund Museums fremtidige virke. Det sker på baggrund af kritisk kvalitetsvurdering fra Kulturstyrelsen.

Billund Kommune har modtaget et udkast fra Kulturstyrelsen på en kvalitetsvurdering af Billund Museum. Kvalitetsvurderingen foretages overfor alle statsanerkendte museer i landet, og skal være med til at sikre, at de danske statsanerkendte museer efterlever de krav, der stilles.

Udkastet fra Kulturstyrelsen udtrykker en kraftig kritik af Billund Museums virksomhed og konkluderer, at museet ikke lever op til gældende standarder for et statsanerkendt museum. Dette blandt andet grundet en manglende sammenhæng mellem ansvarsområdet, strategierne for museets opgavevaretagelse og prioriteringen af museets ressourcer.

- Vi må erkende, at dette slet ikke er godt nok, og jeg må som bestyrelsesformand for Billund Museum tage min del af ansvaret. Samtidig må jeg også understrege, at jeg er stolt af det store arbejde som medarbejdere og frivillige lægger for dagen på Billund Museum. Derfor er jeg også særlig ærgerlig over Kulturstyrelsens holdning til besættelsessamlingen, som jeg synes, har en helt særlig lokal betydning for Billund Kommune, siger Klara Lyskjær Noer.

Udover en kritisk indstilling til værdien af museets besættelsessamling påpeger Kulturstyrelsen en lang række kritikpunkter af museets faglige og strategiske ledelse. Rapportudkastet kritiserer blandt andet, at museet ikke i tilstrækkelig grad har anvendt ressourcerne på nyere tids kulturhistorie i Billund Kommune, der er Billund Museums ansvarsområde. Eksempelvis er en væsentlig del af museets ressourcer anvendt til forskning og formidling uden for museets ansvarsområde.

Kulturstyrelsen anbefaler, at Billund Museum genovervejer sin fremtidige profil og fokus samt udarbejder et helt nyt grundlag for sit virke således, at der i fremtiden er overensstemmelse mellem formål, strategier og ressourceanvendelse.

- Vi har brug for en åben diskussion af, hvordan vi fremadrettet sikrer et velfungerende museum i Billund Kommune. Derfor skal vi have lavet en grundig analyse af de fremtidige muligheder for Billund Museum. Jeg vil på førstkommende møde i Børne- og Kulturudvalget have en drøftelse af rapportudkastet, og jeg vil foreslå udvalget, at vi beder forvaltningen udarbejde en analyse, så vi får et godt grundlag for at komme videre, siger Klara Lyskjær Noer.

Fakta:

• Der er 98 statsanerkendte museer i Danmark
• Hvert statsanerkendt museum har et særligt ansvarsområde, som kan være indenfor kultur-, kunst- eller naturhistorie.
• Statsanerkendte museer modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven.
• Kulturstyrelsen foretager løbende kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer i Danmark.
• Rapportudkastet fra Kulturstyrelsen har en foreløbig karakter og indeholder faktuelle fejl, der skal rettes i den endelige kvalitetsvurdering.
• Billund Museum skal afgive et høringssvar til Kulturstyrelsen, hvor de faktuelle fejl vil blive påpeget.

Yderligere oplysninger:


Bestyrelsesformand for Billund Museum og udvalgsformand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune Klara Lyskjær Noer, kly@billund.dk, tlf. 20 18 41 81.