Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indvarsling til åstedsforretning vedrørende cykelsti langs Refshøjvej

Tirsdag den 6. august 2019 afholder vi åstedsforretning vedrørende cykelstien. De pårørte lodsejere modtager en direkte invitation til mødet i deres e-Boks.

Billund Kommune har vedtaget at etablere en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Refshøjvej fra krydset Refshøjvej / Lundgårdvej til Stenderup.

Billund Kommunalbestyrelse har ligeledes, jf. Lov om offentlige veje kapitel 10 besluttet, at der ved ekspropriation erhverves de fornødne rettigheder til at anlægge ovennævnte cykelsti.

I den anledning afholdes i h.t. § 100, i Lov om offentlige veje, åstedsforretning

tirsdag, den 6. august 2019

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 9 ved krydset Refshøjvej / Lundgårdvej og omfatter de i nedennævnte arealfortegnelse nævnte ejere og brugere under lb.nr. 1 - 2.

Anlægget berører følgende ejendomme: matr.nre. 9a og 13a Stenderup By, Ansager.

Mødestedet for enhver lodsejer og bruger fremgår af tidsplanen, der er fremlagt som neden-for anført. De påtænkte ekspropriationers omfang påvises i marken, og ejendommene besig-tiges i den rækkefølge, der er angivet i arealfortegnelsen.

Forhandling med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse vil finde sted efter besigtigelsen.

Den omtrentlige størrelse af de berørte arealer samt de ændringer i de bestående forhold, anlægget vil medføre for de pågældende ejendomme, fremgår af en arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplaner, der er fremlagt fra og med den 1. juli 2019 til gennemsyn på Rådhuset i Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, og som fra samme dato er tilsendt de berørte ejere og brugere, sammen med tidsplanen.

Denne bekendtgørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ek-spropriationerne.