Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicappolitik

Billund Kommunes handicappolitik skal sikre et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der er omkring borgere med handicap, og skabe sammenhæng og fælles retning i tilbud og indsatser for handicappede.

Handicappolitikken er revideret i 2019 i samarbejde med Billund Kommunes Handicapråd og godkendt af Byrådet den 7. oktober 2019.

Visionen er, at borgere, uanset alder og funktionsnedsættelse, skal opleve ligeværdighed og lige muligheder. Det betyder, at handicappede skal have mulighed for at deltage på lige fod og bidrage til civilsamfundet. Formålet er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, udnytte egne potentialer, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten i det omfang det er muligt for den enkelte.

Det er et bærende princip at sikre mest mulig selvstændighed og medinddragelse i de tilbud og indsatser, der gives til borgerne. Handicappolitikken skal medvirke til, at borgere med et handicap oplever medinddragelse og medansvar i forhold til eget liv og hverdag. Det kræver, at alle tager ansvar for at bidrage og samarbejde.

Udover kommunens egne visioner, værdier og strategier bygger handicappolitikken på FN's handicapkonvention samt de nationale handicappolitiske principper.

Se Billund Kommunes Handicappolitik (PDF) her

Hent indsatskataloget for perioden 2016-2018 - handlingsinitiativer i forbindelse med implementeringen af Handicappolitikken