Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klimatilpasningsplan

Den 18. november 2014 vedtog byrådet kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Billund Kommune og den dertil hørende handleplan. Plandokumenterne er udarbejdet i samarbejde med Billund Vand.

Klimaet ændrer sig – mere vand fra oven og fra neden

Baggrunden er, at klimaet ændrer sig. Fremtiden vil bringe mere regn, ændret vandføring i vandløbene, ændret grundvandsstand, mildere og fugtigere vintre, varmere somre, mere vind samt større skydække. Når det er sagt, så er Billund Kommune begunstiget ved sin beliggenhed midt i Jylland på sandjord. Det betyder bl.a., at regn i forbindelse med skybrud – relativt set – hurtigt nedsives. Stigende grundvand kan være et problem, idet grundvandet mange steder ligger højt.

Hensigten er at forberede kommunen og dens borgere og erhvervsliv bedst muligt på de fremtidige klimaændringer, så tab af værdier undgås i videst muligt omfang. Kommuneplantillæg og handlingsplan lægger op til en række tiltag, som overvejende fokuserer på vigtige samfundsmæssige værdier i byerne. Det langsigtede tidsperspektiv er 100 år.

Borgerne og erhvervslivet pålægges ikke nye pligter og økonomiske udgifter som følge af de 2 planer. Dette kan kun ske i forbindelse med revisionen af spildevandsplanen. Klimatilpasningsplanen og den dertil hørende handleplan lægger op til,

  • at primært Billund Vand sætter konkrete initiativer i gang,
  • at borgere og erhvervsliv begynder at klimatilpasse, og
  • at kommunen begynder at klimatilpasse - i sin sagsbehandling og i sin planlægning.

Offentlig debat

Forslagene til kommuneplantillæg og handleplan har været i offentlig høring i perioden 1. juli til 5. september 2014. Der kom bemærkninger fra Vejdirektoratet og Billund Lufthavn, men ingen af disse har givet anledning til ændringer i forslagene.

Retsvirkning

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse, og kommunens planlægning, lovadministration, lokalplanlægning med videre må ikke stride mod kommuneplanen. Ændringer til kommuneplanen kan gennemføres ved kommuneplantillæg.

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan, jf. planlovens §12, stk.2 og 3.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af kommuneplantillægget og den tilhørende handleplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller kommuneplan@billund.dk, og klagefristen er den 23. december 2014. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er benyttet i sagens behandling. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planernes lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen (25. november 2014).