Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lokalplanproces

Her kan du læse mere om lokalplanprocessen.

Ønske om en lokalplan 

Har du planer om et byggeprojekt, eller ændre anvendelse af en eller flere ejendomme, der kan være lokalplanpligtigt, så kontakt By & Plan. En tidlig dialog kan sikre en bedre og smidig sagsbehandling. 

Efter et indledende dialogmøde fremsender konsulenter/bygherre en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan til By og Plan, hvorefter projektet kan indstilles og behandles politisk.  

Ved private projekter udarbejdes lokalplanforslaget af bygherres konsulenter. Udarbejdelsen indeholder blandt andet en indledende miljøscreening, som kan følges op af en miljøvurdering, hvis screeningen viser at der er behov for dette. Det sker i samarbejde mellem Billund Kommune og bygherre. 

Samarbejde og dialog

Et godt samarbejde stiller krav til begge parter om åbenhed, dialog og rettidig omhu. Som myndighed og samarbejdspartner er vi bevidste om, at processen fra ide til plan, og derefter fra plan til projekt, til tider kan virke uoverskuelig, kompleks og tidskrævende. I samarbejde med bygherre og bygherres rådgivere fastlægger vi et godt og realistisk lokalplanforløb. 

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Når der er udarbejdet et forslag til lokalplanen forelægges det for Byrådet, der beslutter om forslaget skal sendes i offentlig høring. Hvis forslaget til lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal det ledsages af et forslag til kommuneplantillæg. 

Den endelige lokalplan

Efter høringsperioden bliver høringsforslagene behandlet og lokalplanen sendes til politisk behandling. Herefter tager Byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen. Hvis Byrådet vil foretage væsentlige ændringer, er der reelt tale om et nyt planforslag som skal i høring igen.