Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klagevejledning - vedtaget lokalplan

Her kan du læse om hvordan du klager og hvad du kan klage over i en vedtaget lokalplan.

Hvordan klager du?

Når lokalplanen er endelig vedtaget, har du mulighed for at klage over retslige forhold. Klagefristen er 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet, samt på  www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du for privatpersoners vedkommende betale et gebyr på kr. 900 og for virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders vedkommende betale et gebyr på kr. 1.800. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageordningen findes på Planklagenævnets hjemmeside

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Planklagenævnet.

Hvad kan du klage over?

Ifølge planloven kan du klage over retlige spørgsmål som relatere sig til den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis du finder, at indholdet af en lokalplan, eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Er der udarbejdet miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen, kan du klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.