Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bemærkninger og klage

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslag, der er i offentlig høring. Derudover kan du klage over en endelig vedtaget lokalplan.

Du kan komme med bemærkninger til et lokalplanforslag

Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring. Indtil høringsperiodens afslutning har du mulighed for at fremsende ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter i hvilken udstrækning eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal imødekommes.

Bemærkninger og ændringsforslag skal være kommunen i hænde inden høringsfristen udløber.

Byrådet kan beslutte - evt. på baggrund af indkomne bemærkninger og ændringsforslag - at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring på ny, hvorefter proceduren gentages.

 

Du kan klage over en endelig vedtaget lokalplan

Når lokalplanen er endelig vedtaget, har du mulighed for at klage over retslige forhold. Klagefristen er 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du for privatpersoners vedkommende betale et gebyr på kr. 900 og for virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders vedkommende betale et gebyr på kr. 1.800. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageordningen findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Planklagenævnet.

 

Du kan klage over en miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen gennemfører en såkaldt screening af lokalplanforslaget og vurderer på baggrund af screeningen, om planen vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis dette ikke er tilfældet skal der ikke gennemføres miljøvurdering af planen.

Kommunens afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan inden 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside og i den lokale ugeavis påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du for privatpersoners vedkommende betale et gebyr på kr. 900 og for virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders vedkommende betale et gebyr på kr. 1.800. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageordningen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.