Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Høringer

Her kan du læse om høringer af lokalplaner

Alle lokalplaner skal sendes i offentlig høring. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planen i den periode, hvor lokalplanforslaget er i høring.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring på ny, hvorefter proceduren gentages. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Billund Kommune skal have modtaget eventuelle bemærkninger og ændringsforslag inden høringsfristen udløber.

Du kan finde lokalplaner i offentlig høring her

Miljøscreening

Kommunen gennemfører en såkaldt screening af lokalplanforslaget og vurderer på baggrund heraf, om planen vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering af planen.

Kommunens afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan inden 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på  www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du for privatpersoners vedkommende, betale et gebyr på kr. 900 og for virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders vedkommende betale et gebyr på kr. 1.800. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageordningen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljøvurdering

Hvis kommune vurdere, at en lokalplan har en væsentlig påvirkning på miljøet, skal planen miljøvurderes. Lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet. 
Miljøvurderingen skal sendes i offentlig høring. Under den offentlige høring har alle mulighed for, at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til miljøvurderingen. Der kan også sendes et samlet høringssvar til både planforslaget og miljøvurderingen.