Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvis du ikke overholder en lokalplan

Hvis et byggeprojekt ikke overholder en gældende lokalplan, skal du søge om dispensation. Her kan du læse, hvordan du søger dispensation fra en gældende lokalplan.

Som udgangspunkt skal lokalplanens bestemmelser overholdes, men kommunen kan dog dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Med principperne i planen menes formålsbestemmelserne og de anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den fastlagte struktur.

Dispensationer skal overholde kommuneplanen.

Alle dispensationsansøgninger skal vurderes konkret, og der kan ikke gives generelle dispensationer.

Det er kommunen, som afgør om der kan meddeles dispensation.

Hvornår skal jeg søge om dispensation?

Hvis dit byggeprojekt, stort som småt, ikke overholder gældende lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer mv., kræver det en dispensation fra planen. For at søge om dispensation, skal du sende en begrundet ansøgning om dispensation sammen med din byggeansøgning.

Du må ikke påbegynde dit byggearbejde, før din dispensation og/eller godkendelse er givet.

Du kan søge om dispensation her

Hvad skal jeg vide, når jeg søger om dispensation?

Når du skal bygge nyt og/eller søger om dispensation fra en lokalplan, får du behov for en række informationer om bl.a. lokalplannummer på den lokalplan, du søger om dispensation fra og information om ejendommen, eksempelvis dit matrikelnummer. Oplysningerne kan du finde via 'Billund Kommune på kort', hvor du har mulighed for at søge om lige netop den ejendom eller den plan du er interesseret i.

Billund Kommune på kort kan findes her

Nabohøring

Inden der eventuelt træffes endelig beslutning om at dispensere, skal kommunen som hovedregel orientere ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, samt naboer mv. Naboorienteringen skal vare minimum 14 dage, og de indkomne bemærkninger vil sammen med ansøgerens begrundelse for dispensationsansøgningen indgå i en samlet vurdering af det ansøgte.

En ansøgning om dispensation vil i enkelte tilfælde skulle vurderes af Teknik- og Miljøudvalget.

Er min ejendom omfattet af en lokalplan?

På Billund Kommunes lokalplanportal, kan du finde alle vedtagne lokalplaner, byplanvedtægter og de forslag til lokalplaner, som er i høring.

Billund Kommunes lokalplanportal kan findes her