Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Delegationsplan i Billund Kommune

Med delegationsplanen beslutter byrådet, hvordan de vil uddelegere ansvaret for beslutninger og afgørelser til de politiske udvalg og det administrative niveau. Delegationsplanen er derfor et vigtigt element i arbejdsfordelingen i Billund Kommune.

Se delegationsplanen for Billund Kommune (Rev. Juni 2022)

I Styrelsesloven, som bestemmer, hvordan kommunerne styres, er det fastlagt, at det er Kommunalbestyrelsen, som træffer alle beslutninger og afgørelser, som vedrører kommunen. Dette er dog ikke muligt i praksis. Derfor har Kommunalbestyrelsen på en række områder overladt det til udvalgene og det administrative niveau at tage beslutninger på Kommunalbestyrelsens vegne. I princippet skal udvalgene og det administrative niveau altså tage den beslutning, den siddende Kommunalbestyrelsen vil have taget. 

Delegationsplanen som et vigtigt arbejdsredskab 

I forbindelse med fordelingen, af hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser, er det vigtigt at skabe klarhed over rollefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, udvalgene og det administrative niveau. Her bruges delegationsplanen netop til at skabe dette overblik og et hierarki for, hvem der tager hvilke beslutninger.

Delegationsplanen dækker ikke alle beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunen. Den er i stedet tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere. Her kan de få et overblik over sagsgange inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder og se, om en sag skal afgøres politisk eller på det administrative niveau. Det er også vigtigt, at borgerne og virksomhederne kan få adgang til delegationsplanen, for at de kan vurdere, hvor deres sag i kommunen behandles.

En delegationsplan skaber altså:

  • En tydelig hierarkisk beslutningskæde i kommunen
  • En entydig, værdibaseret beslutningsproces
  • Klar fordeling af ansvar og kompetencer i kommunen
  • Et opslagsværktøj
  • Mere politik og mindre sagsbehandling i udvalgene
  • Mere borgerinddragelse i relevante beslutningsprocesser
  • Politisk ejerskab til delegationsplanen.

Revideres årligt

Delegationsplanen bliver revideret årligt for at sikre, at den altid lever op til den gældende lovgivning. Den revideres desuden efter hvert byrådsvalg, da delegationsplanen udstiller den beslutningskæde, som den siddende kommunalbestyrelse har tilrettelagt, ligesom den er indrettet efter den siddendes kommunalbestyrelses valg af udvalgsstruktur og valg af struktur i den administrative organisation.