Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Samarbejdsmodel

Lokalsamfundenes udvikling skal ske i et formaliseret, kreativt og handlekraftigt samarbejde mellem Billund Kommune, Landdistriktsrådet, lokalråd, lokale foreninger og borgere. Billund Kommune skaber rammerne for landdistriktsudviklingen og tilbyder løbende hjælp-til-selvhjælp, mens det er de lokale partnere, der tager initiativet.

Samarbejdsmodellen er beskrevet i Landdistriktspolitikken (2015).

 

Det formelle samarbejde er organiseret omkring Økonomiudvalget, Landdistriktsrådet, lokalrådene, landdistriktskonsulenten og fagpersoner i forvaltningen.

Landdistriktsudviklingen er forankret i Økonomiudvalget. Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for udmøntning af landdistriktspolitikken og den helhedsorienterede landdistriktsindsats i Billund Kommune, ligesom de bevilliger udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen.

Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation og talerør for lokalrådene. Lokalrådene er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation, og det er her de lokale udviklingsplaner er forankret. Landdistriktskonsulenten varetager generelle landdistriktsspørgsmål og understøtter generelle landdistriktsinitiativer i forhold til de lokale, politiske og administrative niveauer. Forvaltningens fagpersoner håndterer myndighedsopgaver, specifikke landdistriktsopgaver og tilbyder lokalrådene kompetencesupplering i form af hjælp-til-selvhjælp i forbindelse med konkrete projekter.

Projektsamarbejde

Landdistriktspolitikken udpeger ni tværgående lokalt forankrede indsatsområder. Landdistriktsudviklingen afhænger af, at de enkelte indsatsområder gennemføres ved hjælp af tværfaglige, helhedsorienterede og borgerinvolverende indsatser, der tilsammen peger mod det fælles mål: At landdistrikterne skal være familiens bedste valg.

Lokale repræsentanter, der vil arbejde med et af de ni indsatsområder, kontakter landdistriktskonsulenten. Konsulenten hjælper med at danne en projektgruppe, som består af fagpersoner og borgere. Hvis der er andre lokalsamfund, som ønsker at arbejde med samme indsatsområde, inviterer konsulenten dem med i projektgruppen, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Projektgruppen udnævner en projektleder og laver en projektplan.

Billund Kommune anbefaler, at lokale repræsentanter altid kontakter kommunens embedsmænd tidligst muligt i projektfasen. Det skal desuden understreges, at initiativet ligger hos lokalrådene, idet arbejdet med de enkelte indsatsområder forudsætter, at lokalsamfundene føler behov for indsatsen og stiller med en engageret gruppe frivillige. Billund Kommune nedsætter ikke projektgrupper på eget initiativ.

Landdistrikternes årshjul

Billund Kommunes arbejde med landdistriktsudvikling er organiseret i et årshjul med følgende nøglebegivenheder:

Efterår: Landdistriktsrådet og de enkelte lokalråd inviterer landdistriktskonsulenten til dialogmøder.
Vinter: Landdistriktskonsulenten inviterer til ildsjæleværksteder.
Forår: Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet afholder tema- og budgetmøde.

Du kan læse hele samarbejdsmodellen her

 

Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen bygger på hjælp-til-selv-hjælp og tager udgangspunkt i lokalområdernes eget initiativ.

De forskellige landdistriktsaktører har hver især deres rolle, opgaver og ansvar i samarbejdet: