Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktspuljen

Billund Kommune har afsat en årlig landdistriktspulje, som skal støtte borgernes udvikling af lokalsamfund udenfor Grindsted og Billund. Puljen indeholder 1.000.000 kr. årligt. Ansøgningsfristerne er første tirsdag i februar, maj, august og november.

Formål

Landdistriktspuljen skal understøtte udmøntningen af Billund Kommunes landdistriktspolitik og lokalsamfundenes lokale udviklingsplaner. Pengene skal gøre det lettere for borgerne at gennemføre mindre initiativer og søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.

Forudsætning

Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende forudsætninger:

 • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter kan søge midler.
 • Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strategisk udvikling.
 • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets relevans i forhold til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med min. 25 % af de første 100.000 DKK af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor dækkes af lokale foreningers egne midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egenfinansieringen kan omregnes til frivilligtimer á 100 DKK pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et detaljeret timebudget.
 • Ansøgningerne skal vedlægges et budget. Et projekt, hvortil der søges midler fra Landdistriktspuljen, kan bestå af flere leverancer. Det er hensigtsmæssigt, at delleverancerne i det enkelte projekt holdes på så få leverandører som muligt, og der indhentes to tilbud på hver delleverance, hvorved Billund Kommune kan vurdere ansøgningen i henhold til de helt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. På den baggrund skal alle leverancer og delleverancer, der overstiger en udgift på 50.000 kr., belyses med to tilbud. Leverancer og delleverancer, der repræsenterer en udgift på under 50.000 kr., skal belyses med et tilbud (Ændret jf. Økonomiudvalgets beslutning 9.2.16).

 • Der kan ikke forventes støtte til projekter, der allerede har opnået kommunal støtte uden økonomiudvalgets godkendelse.

Ansøgningerne prioriteres efter kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.

Ansøgningsproces

Ansøgningerne behandles fire gange om året med ansøgningsfrist første tirsdag i februar, maj, august og november. Ansøgningsprocessen er som følger:

 1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet på www.billund.dk.
 2. Billund Kommune modtager ansøgningen og sikrer, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivelser og dokumentation. Det forventes, at ansøger har søgt vejledning hos relevante kommunale fagpersoner inden indsendelse af ansøgningen.
 3. Landdistriktskonsulenten forelægger herefter ansøgningen for Landdistriktsrådet.
 4. Landdistriktsrådet indstiller ansøgninger og beløbsstørrelser til bevilling/afslag/videreudvikling ved økonomiudvalgets behandling.
 5. Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling:
 6. Økonomiudvalget og/eller Landdistriktsrådet kan indstille et udviklingsinitiativ til videreudvikling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af ansøgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og genindsende initiativet ved næste ansøgningsrunde, uden dog at været garanteret midler.
 7. Ansøger får elektronisk besked om økonomiudvalgets beslutning.

Meddelte bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af projektet. Herefter indsender ansøger regnskab på det samlede projekt, evaluering af projektet og evt. timeregnskab for frivilligt arbejde senest 3 måneder efter projektafslutning til byrådssekretariatet. Da ansøger ikke kan modtage mere støtte end de støtteberettigede udgifter, skal der ske tilbagebetaling af overskydende midler.