Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 331 for et boligområde syd for Sønderkær Bæk i Billund

Billund Byråd har den 5. oktober 2021 vedtaget lokalplan nr. 331 for et boligområde syd for Sønderkær Bæk i Billund.

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Billund Kommune for at imødekomme behovet for byggegrunde og boliger i Billund Syd. Det er hensigten at skabe et attraktivt og differentieret boligområde med variation i udstyknings- og bebyggelsesformerne, i nær tilknytning til grønne naturstrøg.

Formålet med lokalplanen er:

  • At muliggøre opførelsen af boligbebyggelse med blandet karakter i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter.
  • At lokalplanområdet udvikles med tanke for By i Børnehøjde, og som et attraktivt sted at bo for børnefamilier.
  • At sikre en god stistruktur for cyklister og gående. Områdets nye stier skal forbindes med Billunds eksisterende stinet og sikre en let og sikker forbindelse til Billund By. Børn skal kunne færdes trygt
  • og have en god oplevelse ved at komme rundet på cykel eller som gående.
  • At der indarbejdes bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre lokal afledning af regnvand (LAR), fra fælles fri- og opholdsarealer, veje og private grunde.
  • At sikre fælles fri- og opholdsarealer, som kan fremme områdets natur- og miljømæssige bæredygtighed, og som landskabeligt og naturmæssigt harmonerer med de tilstødende landskaber mod nord
  • (engområdet omkring Sønderkær Bæk) og syd (Plougslund Plantage).

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2021 til den 18. august 2021.

Læs lokalplanen for boligområde syd for Sønderkær Bæk i Billund

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 7. oktober 2021, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her