Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 327 – Boligområde - Hejnsvig

Billund Byråd har den 5. oktober 2021 vedtaget at fremlægge lokalplan nr. 327, boligområde – Hejnsvig i offentlig høring.

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at der kan etableres boliger i form af åben-lav boliger (parcelhuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse) med tilhørende fællesfaciliteter. Lokalplanområdet skal udvikles således, at det imødekommer det aktuelle og kommende behov for boliger i Hejnsvig by

Formålet med lokalplanen er:

  • At imødekomme behovet for nye byggegrunde og boliger i Hejnsvig. 
  • Det er hensigten at skabe et attraktivt boligområde i en naturlig forlængelse af den nord-østlige del af Hejnsvig by.
  • Boligområdet bliver attraktivt for både børnefamilier og seniorer på grund af nærhed til både centrum af Hejnsvig og nærhed til naturen

Læs lokalplanforslaget

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 6. oktober 2021 til den 3. november 2021.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Har du bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget, kan du sende dem på en af følgende måder:

  • Via høringsmodulet på den digitale lokalplanportal

Høringssvar via høringsmodulet på den digitale lokalplanportal kan gives ved at klikke på 'Send dit høringssvar'. Her får du mulighed for at skrive og indsende dit høringssvar.

  • Hvis du er fritaget fra digital post, kan du sende dit høringssvar per brev til:

Billund Kommune

Att.: By og Plan

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Afsenders navn, adresse og telefonnummer skal fremstå i brevet

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 3. november 2021.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Se lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget kan læses på den digitale lokalplanportal på følgende link:

Lokalplan nr. 327 - Boligområde i Hejnsvig

Lokalplanforslaget kan også ses på www.plandata.dk

Plandata.dk

 

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der er i uoverensstemmelse med indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse:

Billund Kommune har gennemført miljøscreeningen af planen i henhold til kommunens miljøscreeningsskema og vurderer på denne baggrund, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen dermed ikke skal miljøvurderes.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages miljøvurdering, jf. § 8, stk 2 i Miljøvurderingsloven.

Se screeningsskema

 

Kommuneplantillæg nr. 18

Lokalplanområdet for det nye boligområde i Hejnsvig er i Kommuneplan 2017-2029 ikke rammesat. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 18.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Høringsfrist: 3. november 2021

Læs forslag til kommuneplantillæg

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.