Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 317 for Fitting landsbyferie, Fitting

Billund Byråd har den 9. november vedtaget lokalplan nr. 317 og kommuneplantillæg nr. 4 for Fitting ferielandsby, Fitting.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at muliggøre området til ferieformål i form af van­drehjem, fælleshus, og grønt rekreativt område.

Formålet med lokalplanen er:

  • at fastsætte områdets anvendelse til vandrehjem, multihus, fælleshus og lignende rekreative faciliteter, der understøtter anvendelsen.
  • at anlæg, bebyggelse og beplantning indpasses i det eksisterende be­byggelse og det eksisterende landskab
  • at der kan indrettes parkering til gæster med biler og cykler
  • at der bliver gode og brugbare udeopholdsarealer til gæsterne

Planforslaget har være i offentlig høring i 8 uger fra den 28. juni 2021 til den 23. august 2021.

Læs lokalplanen for Fitting Landsbyferie her

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 19. marts 2021, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplanområdet for Fitting Ferielandsby er i Kommuneplan 2017-2029 ikke rammesat. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 4.

Kommuneplantillæg nr. 4 kan findes her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her