Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 320 for boligområde ved Sognegårdsvej, Filskov

Billund Byråd har den 17. september 2019 vedtaget at fremlægge lokalplan nr. 320 for Boligområde ved sognegårdsvej i Filskov i offentlig høring.

Lokalplanen har til sinde, at ændre på den mulige anvendelse for området. Anvendelsen vil blive ændret fra offentlig formål til boligformål. Dette vil muliggøre at matriklerne nord for planlægningsområdet, vil kunne udvides ind i lokalplanområdet.

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 8. oktober 2019 til den 6. november 2019.
Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 6. november 2019. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.
Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Læs lokalplanforslaget for 320 her

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.
Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der er i uoverensstemmelse med indholdet af den endelige lokalplan.
Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.
Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan findes her.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre lokalplan nr. 320. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 placeret i offentlige område for (7.O.4). Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 6. Der kan derfor ikke tilvejebringes en lokalplan, som fastlægger anvendelsen til boligformål før kommuneplanen er ændret.

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 6