Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej, Ole Kirksvej i Billund

Billund Kommune vedtog på byrådsmødet den 16. maj 2017 at fremlægge følgende forslag i offentlig høring: Forslag til lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej, Ole Kirksvej i Billund.

Forslag er fremlagt til debat fra den 18.05.17 og indtil den 13.07.17.

Lokalplanområdet omfatter en tidligere vognmandsvirksomhed på hjørnet af Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej. Vognmandsvirksomheden er ophørt, og der er herved skabt mulighed for at omdanne erhvervsområdet til et attraktivt centerområde, der samtidig kan markere begyndelsen af bymidten.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for opførelse af nyt etagebyggeri i to til fem etager med bolig og erhverv. Derved forøges udbuddet af moderne og centraltbeliggende boliger i Billund midtby. I tråd med beliggenheden i et centerområde rummer planen også mulighed for erhverv i form af kontor, administration, mindre udvalgsvarebutikker o.l.

Lokalplanen skal desuden sikre tilhørende parkerings- og opholdsarealer samt adgangsforholdene til de nye boliger.

Bebyggelsen udføres som randbebyggelse mod Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej og udføres arkitektonisk i stil med bl.a. LEGO House og LEGO’s administrationsbygning ved Åstvej, hvor et kubisk og legende udtryk går igen, og hvor bebyggelsen er opbrudt i mindre enheder med varierede højder.

Projektet vil medvirke til en fortætning og et kvalitetsløft af Billund midtby. Dette er en af hovedintentionerne i Billund Byvision – Børnenes Hovedstad, som er en samlet plan for udviklingen af Billund By.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til fremlagte forslag.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller e-mail kommunen@billund.dk senest den 13.07.17.

Herefter tager Byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planerne eventuelt som følge af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et eller flere af forslagene bortfalde.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen har gennemført en såkaldt screening af planforslaget, og har på baggrund af screeningen vurderet, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planerne.

Hvis du vil klage over kommunens beslutning om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne, skal du sende en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen kan også sendes på e-mail nmkn@nmkn.dk. Eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 15.06.17. Billund Kommune anmoder om, at du også sender en kopi til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail kommunen@billund.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning om klageordningen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis spørgsmål om miljøvurderingens lovlighed ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra annonceringen.

Læs forslag til lokalplan

Læs miljøscreening