Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarksvej 9 i Billund

Billund Byråd har den 3. april 2018 vedtaget at fremlægge lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarksvej 9, Billund i offentlig høring. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at imødekomme Legolands ønske om at ibrugtage et areal i tilknytning til forlystelsesparkens indgang til en ny attraktion. Projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan nr. 60 for Legoland, men med det ønskede projektet overskrides lokalplanens samlede byggemulighed. Der er derfor udarbejdet en ny lokalplan for at imødekomme realisering af det aktuelle projekt.

Se lokalplanforslaget for forlystelse ved Nordmarksvej 9, Billund

Offentlig høring 

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 10. april 2018 til den 8. maj 2018.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. De bedes sendt til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 8. maj 2018.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt som følge af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må ejendommene inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er endeligt vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

Læs miljøscreening af lokalplanforslaget

Læs her hvis du vil klage over kommunens beslutning om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne.