Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 305 for etagebyggeri på Hovedgaden 35-39 i Billund

Byrådet har den 16. maj 2017 vedtaget at fremlægge følgende forslag i offentlig høring: Forslag til lokalplan nr. 305 for etagebyggeri på Hovedgaden 35-39 i Billund. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger fra den 18. maj til den 13. juli 2017.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre etagebyggeri på Hovedgaden 35-39 i Billund.

Lokalplanforslagets bestemmelser er i overensstemmelse med rammerne for den gældende kommuneplan for Billund Kommune.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag. De skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller e-mail: kommunen@billund.dk, senest den 13. juli 2017.

Herefter tager Byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planerne, eventuelt som følge af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et eller flere af forslagene bortfalde.

Retsvirkninger af vedtagelsen af lokalplanforslaget er, at ejendomme inden for planens område ikke må bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud m.v. er gældende indtil, der er endeligt vedtaget en lokalplan for området, dog højst 1 år efter at lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når indsigelsesfristen udløber kan Byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen har gennemført en såkaldt screening af planforslaget, og har på baggrund af screeningen vurderet, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planerne.

Hvis du vil klage over kommunens beslutning om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne, skal du sende en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen kan også sendes på e-mail nmkn@nmkn.dk. Eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 15.06.17. Billund Kommune anmoder om, at du også sender en kopi til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail kommunen@billund.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning om klageordningen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis spørgsmål om miljøvurderingens lovlighed ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra annonceringen.

Læs forslaget til lokalplan med miljøscreening