Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 302 for etagebyggeri ved Vejlevej / Hans Jensensvej i Billund

Billund Byråd har den 25. april 2017 vedtaget lokalplan nr. 302 for etagebyggeri ved Vejlevej 11 i Billund. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for opførelse af nyt etagebyggeri med bolig og mulighed for erhverv ved Kastanjerundkørslen samt udvidelse af Billund Plejecenter.

Lokalplanen har således til formål at muliggøre opførelse af op til ca. 70 boliger, der henholdsvis er almene og ejer-/lejeboliger samt plejeboliger.

Sidstnævnte skal anvendes i tilknytning til plejecenteret. Lokalplanen skal desuden sikre tilhørende parkerings- og opholdsarealer samt adgangsforholdene til de nye boliger.

I tråd med beliggenheden i et centerområde rummer planen også mulighed for erhverv i form af kontor, administration, mindre udvalgsvarebutikker o.l.

Forslag er fremlagt til debat fra den 04.07.2017 og indtil den 31.08.2017

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen og har på grundlag af screeningen vurderet, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

 

Læs lokalplanen