Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 295 for Boligområde ved Møllevej og Sønderkær Bæk, Billund Syd

Billund Byråd har den 30. april 2018 vedtaget at fremlægge lokalplan nr. 295 for Boligområde ved Møllevej og Sønderkær Bæk i Billund i offentlig høring.

Forslaget til lokalplan er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for fremadrettet byggemodning af næste etape i Billund Syd. Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål og til offentligformål for at sikre en helhedsorienteret planlægning i området i forhold til den indre grønne ring, samt boligområderne i Billund Syd.

Læs lokalplanforslaget for Boligområde ved Møllevej og Sønderkær Bæk, Billund Syd

Offentlig høring 

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 29. maj 2018 til den 26. juni 2018.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. De bedes sendt til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 26. juni 2018.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt som følge af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter må ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der er i uoverensstemmelse med indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen "Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 295" kan findes her.