Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 304 for Erhvervsområde Kornmarken i Billund med tilhørende miljørapport

Billund Byråd har den 20. juni 2017 vedtaget at fremlægge følgende forslag i offentlig høring: Kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 304 for Erhvervsområde Kornmarken i Billund. Planforslagene er ledsaget af en miljørapport for projektet samt et forslag til miljøgodkendelse.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at LEGO System A/S kan etablere Kornmarken Campus. Projektet omfatter center til forskning i bæredygtige materialer, kontorbygninger, testfabrik, centralkøkken og forsyningsanlæg, udvidelse af infrastruktur og parkeringsfaciliteter.

Lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammerne i den gældende kommuneplan for Billund Kommune. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Forslagene er i offenlig høring i 8 uger fra den 27. juni 2017 til den 22. august 2017.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte forslag. De bedes sendt til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: kommunen@billund.dk med henvisning til journalnr. 16/5913 senest den 22. august 2017.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt som følge af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Retsvirkninger af vedtagelsen af lokalplanforslaget er, at ejendommene inden for planens område ikke må bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud mv. er gældende indtil der er endeligt vedtaget en lokalplan for området. Dog højest 1 år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen er udløbet kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan nr. 304, Erhvervsområde Kornmarken

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30, Erhvervsområde Kornmarken

Ikke teknisk resume, Miljørapport KOM Campus

Miljørapport KOM Campus, juni 2017

Forslag til Miljøgodkendelse, KOM Campus, juni 2017