Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 330 for Boligområde ved Grindsted Gl. Posthus, Grindsted

Billund Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget lokalplan nr. 330 og kommuneplantillæg nr. 12 for Boligområde ved Grindsted Gl. Posthus, Grindsted.

Denne lokalplan er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at omdanne posthusgrunden til boligområde. Lokalplanområdet er beliggende på kanten af Grindsted bymidte og vil med den centrale placering understøtte den byfortæning, med bl.a. tilførsel af flere boliger, der tilstræbes i bymidten.

Formålet med lokalplanen er

  • At muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse
  • At muliggøre udnyttelse af den gamle posthusbygning til boligformål
  • At bevare det arkitektoniske udtryk af den gamle posthusbygning
  • At sikre etablering af parkerings-, fri- og opholdsarealer til boligerne
  • At sikre en ny boligbebyggelse mod støj fra omkringliggende veje

Læs lokalplanen for Boligområde ved Grindsted Gl. Posthus, Grindsted

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19. marts 2021 til den 14. maj 2021.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 19. marts 2021, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Kommuneplantillæg nr. 12

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 ikke rammesat.

Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 12.

Kommuneplantillæg kan findes her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her