Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 318 og kommuneplantillæg nr. 7 for solcellepark på Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted.

Billund Byråd har den 21-06-2022 vedtaget lokalplan nr. 318 for en solcellepark på Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted.

Billund Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe mulighed for etablering af en ca. 100 ha stor solcellepark. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for solcelleparkens udformning og for de tekniske anlæg. Planen beskriver desuden områdets indhegning og de dertil hørende plantebælter m.m.

Lokalplan 318 - solcellepark ved Herregårdsvej

Læs lokalplanen for solcellepark ved Herregårdsvej

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. november 2021 til den 18. januar 2022.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne og den slutter d. 24. august 2022.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 27. juli 2022, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har vurderet, at planen/projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet og har derfor foretaget miljøvurdering af lokalplanen. På baggrund af miljørapporten er det Billund Kommunes vurdering, at konkrete projekter ikke vil være i modstrid med miljøhensyn og målsætninger i området ved overholdelse af de opstillede forudsætninger og bestemmelser i lokalplanen.

Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Miljøvurderingen er indsat bagerst i lokalplanen

Kommuneplantillæg nr. 7

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 - 2033 delvist placeret i rammeområde 8.6.4 – område for vindmøller. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 7.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring.

Kommuneplantillæg kan findes her

§ 25 tilladelse

Lokalplanen og Kommuneplantillægget ledsages af en § 25 tilladelse, som fastlægger bestemmelser for solcelleanlæggets etablering og drift.

§ 25 tilladelsen har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg.

§ 25 tilladelse kan findes her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og § 25 tilladelse kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her