Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 316 for Række- og dobbelthusbebyggelse ved Hovedgaden i Sdr. Omme

Billund Byråd har den 10. marts 2020 vedtaget lokalplan nr. 316 for Række- og dobbelthusbebyggelse ved Hovedgaden i Sdr. Omme.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af 8 boliger i form af rækkehuse/dobbelthuse.

Læs lokalplanen for Række- og dobbelthusbebyggelse ved Hovedgaden i Sdr. Omme

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 24. januar 2020.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 20. december 2019, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget/projektet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.