Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 308 for en oplevelsespark ved Havremarken i Billund

Billund Byråd har den 12. marts 2019 vedtaget lokalplan nr. 308 for en oplevelsespark ved Havremarken i Billund.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere en lege- og oplevelsespark i Billund Øst.

Lokalplanområdet skal anvendes til resortturisme i form af en lege- og oplevelsespark i naturen. Forlystelserne kommer til at bestå af aktiviteter knyttet til trætoppene (net, svævebaner mv.) og skovbunden (balancebaner, klatrevægge mv.). Lokalplanområdet skal ud over de nævnte forlystelser rumme bebyggelse i form af en hovedbygning, et antal hytter til overnatning, bålhuse, kiosk, workshop-område samt servicebygninger i form af værksted, trælager mv.

Læs lokalplanen for en oplevelsespark ved Havremarken

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. november 2018 til den 15. februar 2019.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 13. marts 2019, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Billund Kommune har vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet og har derfor foretaget miljøvurdering af lokalplanen. På baggrund af miljørapporten er det Billund Kommunes vurdering, at konkrete projekter ikke vil være i modstrid med miljøhensyn og målsætninger i området ved overholdelse af de opstillede forudsætninger og bestemmelser i lokalplanen.

Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig som lokalplanforslaget.

Miljøvurderingen kan findes her.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 delvist placeret i erhvervsområdet Kornmarken og Rugmarken (2.E.4 og 2.E.17) og delvist i turismeområde (2.T.6). Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 2.

Kommuneplantillæg nr. 2 kan findes her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.