Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 305 for etagebyggeri på Hovedgaden 35-39 i Billund

Billund Byråd har den 12.09.2017 vedtaget lokalplan nr. 305 for etagebyggeri på Hovedgaden 35-39 i Billund. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at etablere boliger i op til 4 etager.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 18. maj 2017 til den 13. juli 2017.

Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslaget.

Retsvirkninger
Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

Klagevejledning
Afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen (retlige forhold) kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra denne annoncering og udløber derfor den 17. oktober 2017.

Se lokalplan

Vejledningen finder du her