Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 293 for Butikstorvet i Billund

Billund Byråd har den 20. juni 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 293 for Butikstorvet i Billund. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, nye byrum samt åbning af Billund Bæk ved Butikstorvet i Billund.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. marts 2017 til den 22. maj 2017.

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslaget.

Retsvirkninger

Sammen med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelse, medmindre byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

Klagevejledning

Afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan (retlige forhold) kan påklages til Planklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra denne annoncering og udløber den 20. juli 2017.

Vejledningen finder du her