Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Godkendt vedtagelse af lokalplan nr. 291 for Hotelbyggeri på Åstvej 6 i Billund

Billund byråd har den 25. april 2017 vedtaget lokalplan nr. 291. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at etablering af hotel på Åstvej 6.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne i den gældende kommuneplan for Billund Kommune.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 25. januar 2016 til den 22. marts 2017.

De vedtagne planer kan ses på kommunens hjemmeside: www.billund.dk

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslagene.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft:
Inden for lokalplanens område må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

Klagevejledning

Afgørelsen om lokalplan (retlige forhold) kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og vejledningen findes  her.

 

Lokalplan