Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 319 for LEGO Campus på Åstvej, Billund

Billund Byråd har den 10. marts 2020 vedtaget lokalplan nr. 319 for LEGO Campus på Åstvej i Billund

Lokalplanen er tilvejebragt som følge af et konkret ønske fra KIRKBI A/S om at revidere den hidtil gældende lokalplan nr. 292, idet denne har vist sig at være for rummelig, og således at planen i højere grad afspejler matrikelgrænser og ejerforhold. Lokalplanområdets afgrænsning ændres mod nord, og planområdets opdeling i delområder justeres. Desuden tilpasses bebyggelsesprocenterne i de enkelte delområder det reelle behov for bebyggelse i området.

Denne lokalplan har således til formål at sikre

  • at området fortsat kan anvendes til erhverv (kontor og administration relateret til LEGO), P-huse, øvrige erhvervsformål, bymidteformål og offentlige formål samt varmeværk.
  • at delområderne og bebyggelsesprocenterne i disse tilpasses det reelle behov for bebyggelse.
  • en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

Læs lokalplanen for LEGO Campus

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 22. januar 2020.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 12. marts 2020, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.