Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 310 for boligområde på Slåenvej, Filskov

Billund Byråd har den 17. december 2019 vedtaget lokalplan nr. 310 for boligområde på Slåenvej i Filskov.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere tæt-lav boliger på ejendommen på Slåenvej og Banevej i Filskov.

Læs lokalplanen for boligområde på Slåenvej i Filskov

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. september 2019 til den 24. oktober 2019.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 20. december 2019, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.