Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af lokalplan nr. 309 for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej i Billund

Billund Byråd har den 2. april 2019 vedtaget lokalplan nr. 309 for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej og dertilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanen har til formål at udlægge området til turismeformål med henblik på at muliggøre udviklingen af forlystelsesparken mod syd og dertilhørende hoteller og parkeringsarealer.

Læs lokalplan for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej i Billund

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2018 til den 13. februar 2019.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 20. november 2018, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.
En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Kommuneplantillæg 

Legoland har til stadighed behov for at udvikle forlystelsesparkens tilbud og derfor ønskes inddraget et nyt areal på ca. 17.000 m2 syd for den nuværende park. Det skal ske på areal, som Legoland i dag anvender til administration og drift, og som er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.E.11. Dette er et erhvervsområde, hvor lokalplan nr. 292 er gældende, og hvor anvendelsen ikke åbner op for forlystelsespark.
Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som skaber overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillæg nr. 3 kan findes her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.