Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 299 for fjernparkeringsplads ved Granvej i Billund

Billund byråd har den 25. april 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 299. Lokalplanen er ledsaget af en miljøscreening.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at etablere en fjernparkeringsplads til LEGO House.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammerne i den gældende kommuneplan for Billund Kommune. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. december 2016 til den 23. marts 2017.

De vedtagne planer kan ses på kommunens hjemmeside: www.billund.dk

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg på grundlag af disponeringsplanen for pladsen, herunder placering og højde af støjafskærmning.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslagene.

VVM-bekendtgørelsen

Billund Kommune har den 31. januar 2014 givet VVM-tilladelse til det samlede projekt på baggrund af en VVM-redegørelse for LEGO House. Denne planlægning for fjernparkeringspladsen er i overensstemmelse med VVM-tilladelsen og den tilhørende VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen blev offentliggjort sammen med lokalplan nr. 262 for LEGO House. For yderligere informationer henvises der hertil.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft:
Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

Klagevejledning

Afgørelsen om kommuneplantillæg og lokalplan (retlige forhold) kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og vejledningen findes her.

 

Lokalplan

Kommuneplantillæg