Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommuneplanstillæg og lokalplan for Erhvervsområde Kornmarken i Billund

Billund Byråd har den 10. oktober 2017 vedtaget: Kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 304 for Erhvervsområde Kornmarken i Billund. Planerne er ledsaget af en miljørapport for projektet samt en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at LEGO System A/S kan etablere Kornmarken Campus. Projektet omfatter center til forskning i bæredygtige materialer, kontorbygninger, testfabrik, centralkøkken og forsyningsanlæg, udvidelse af infrastruktur og parkeringsfaciliteter.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammerne i den gældende kommuneplan for Billund Kommune. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 30 til kommuneplanen.

VVM og miljøvurdering samt VVM-tilladelse
Der meddeles samtidig VVM tilladelse til LEGO System A/S til opførelse og drift på Kornmarken herunder tilslutning til Vejlevej, VVM tilladelse til Billund Vand A/S til etablering af regnvandsbassin syd for Kornmarken og til Billund Kommune, Park og Vej til etablering af vejanlæg i tilknytning til Kornmarken.

VVM tilladelserne meddeles på baggrund af den udarbejdede miljørapport og indeholder vilkår for bygge- og anlægsarbejdets udførelse, således at projektet gennemføres på en miljømæssig hensigtsmæssig måde.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 7, stk.1 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen).

De vedtagne planer kan ses på kommunens hjemmeside: www.billund.dk

Retsvirkninger
Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft:
Inden for lokalplanens område må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19 eller § 40.

Klagevejledning
Afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet. Vejledning kan findes her

VVM tilladelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.

 

Lokalplan nr. 304 for Erhvervsområde Kornmarken i Billund

Kommuneplantillæg nr. 30 for Erhvervsområde Kornmarken i Billund

Miljøredegørelse Kornmarken Campus

Sammenfattende Redegørelse

VVM tilladelse til LEGO System A/S for Kornmarken Campus

VVM tilladelse til Billund Kommune, Park og Vej

VVM tilladelse til Billund Vand A/S