Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til lokalplan nr. 324 for idræts- musik- og kulturcenter i Grindsted

Billund Byråd har den 28. april 2020 vedtaget at fremlægge lokalplan nr. 324 for idræts- musik- og kulturcenter i Grindsted i offentlig høring.

Lokalplanen er tilvejebragt for at give mulighed for at den nuværende anvendelse af området som idræts- og kulturcenter kan fortsætte og samtidig give mulighed for at området kan anvendes til musik- og kulturaktiviteter.

Baggrunden for lokalplanen er at sikre, at det igangværende anlægsprojekt for Musikcentralen kan gennemføres. Projektet vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne i den eksisterende lokalplan. Byrådet vedtog den 2. april 2019 projektet for Musikcentralen, som skal være et musik- og kulturcenter for unge. I forslaget til lokalplanen er Magions udvidelsesmuligheder og fremtidsplaner også indarbejdet.

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 29. april 2020 til den 27. maj 2020.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 27. maj 2020. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Læs lokalplanforslaget her

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der er i uoverensstemmelse med indholdet af den endelige lokalplan.

Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen "Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 324" kan findes her.

Kommuneplantillæg nr. 10

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 delvist placeret i offentlige område for Tinghusgade (1.O.18) til institution og skole. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 1.O.18 og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 10.

Forslag til kommuneplantillæg kan findes her