Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2

Billund Byråd har den 12. marts 2019 vedtaget lokalplan nr. 308 for en oplevelsespark ved Havremarken i Billund.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 delvist placeret i erhvervsområdet Kornmarken og Rugmarken (2.E.4 og 2.E.17) og delvist i turismeområde (2.T.6). Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 2.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 13. november 2018 til den 15. februar 2019.

Læs kommuneplantillæg nr. 2

Læs mere om lokalplan nr. 308

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Billund Kommune har vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet og har derfor foretaget miljøvurdering af lokalplanen. På baggrund af miljørapporten er det Billund Kommunes vurdering, at konkrete projekter ikke vil være i modstrid med miljøhensyn og målsætninger i området ved overholdelse af de opstillede forudsætninger og bestemmelser i lokalplanen.

Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.