Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Planstrategi 2015 for Trekantområdet og Billund Kommune

Billund Byråd har på sit møde den 25. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi 2015. Offentlighedsperioden foregik fra den 11. marts til den 6. maj 2015. Der er ikke foretaget ændringer i strategien i forbindelse med behandlingen.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Billund Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Billund Kommune. Den fælles del af planstrategien har fokus på at:

  • tilbyde erhvervslivet optimale rammer for vækst og udvikling
  • højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau
  • udvikle Trekantområdet som den åbne, grønne storby
  • sikre en velfungerende infrastruktur
  • fremme innovation og entreprenørskab
  • udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol.

Den lokale strategi for Billund Kommune har fokus på, at Billund Kommune vil være ” familiens bedste valg”. Med de 5 veje til vækst sættes på mange områder, herunder planlægning, en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, kvalitet og nye samarbejdsformer vil nå målene om

  • at skabe øget tilflytning,
  • at styrke turisme- og erhvervsudviklingen,
  • at øge uddannelsesniveauet samt
  • at sikre en infrastruktur, der understøtter vækstambitionerne.

 

Klagevejledning

Det er muligt at klage over byrådets endelige vedtagelse af planstrategien. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over den endelige vedtagelse af planstrategien, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, f.eks. med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, plandokumentet er offentligt bekendtgjort. Det vil sige, at fristen for at klage er den 20. oktober 2015.

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over og hvem der kan klage, på www.nmkn.dk.

 

Planstrategi 2015