Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 - 2033 for Billund Kommune

Billund Byråd har den 9. november 2021 vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 317 for Fitting Landsbyferie, Fitting

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at muliggøre lokalplan nr. 317. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 ikke rammesat. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 4.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. juni 2021 til den 23. august 2021.

Læs kommuneplantillæg nr. 4 her

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her