Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for en solcellepark ved Herregårdsvej

Billund Kommune har den 9. november 2021 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 318 og kommuneplantillæg nr. 8 for en solcellepark ved Herregårdsvej i offentlig høring.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt dels til vindmølle. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 8, der muliggør at området anvendes til solcelle-anlæg.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 8 uger fra den 23. november 2021 til den 18. januar 2022.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 18. januar 2022. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Læs forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. I den forbindelse vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og mail, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 318 kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.

Miljøvurderingen til planforslaget kan findes her

Forslag til lokalplan nr. 318

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til solcelleanlæg med tilhørende nødvendige tekniske bygninger og plantebælter m.v.

Læs lokalplanforslag nr. 318 her