Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Billund Byråd har den 1. februar 2022 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 333 for boligområde ved Rahbæksvej i Sdr. Omme i offentlig høring samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til centerområde – ramme 3.C.1. Området skal i forbindelse med planprocessen ændres til område for boligformål. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som der overfører lokalplanområdet fra ramme 3.C.1 til ramme 3.B.7 (boligområde).

Forslaget til kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplansforslaget for boligområde ved Rahbæksvej i Sønder Omme. 

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 2. marts 2022 til den 30. marts 2022.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 30. marts 2022. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Herefter tager byrådet stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Byrådet kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Læs forslaget til kommuneplantillæg nr. 1 her

Forslaget til lokalplan nr. 333 kan findes her

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Billund Kommune har foretaget en miljøscreening lokalplanen. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen "Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 333" kan findes her