Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Billund Byråd har den 16. marts 2021 vedtaget at fremlægge kommuneplantillæg nr. 12 for et Boligområde i Grindsted i offentlig høring.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre lokalplan nr. 320. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 placeret i offentlige område for Østergade (1.O.4). Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 320. Der kan derfor ikke tilvejebringes en lokalplan, som fastlægger anvendelsen til boligformål før kommuneplanen er ændret.

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at omdanne posthusgrunden til boligområde. Kommuneplansrammen er beliggende på kanten af Grindsted bymidte og vil med den centrale placering understøtte den byfortæning, med bl.a. tilførsel af flere boliger, der tilstræbes i bymidten.

Læs forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Læs forslag til lokalplan nr. 320 for Boligområde ved Grindsted Gl. Posthus, Grindsted.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Retsvirkninger

Ved vedtagelse af lokalplanforslaget må de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der er i uoverensstemmelse med indholdet af den endelige lokalplan.
Det midlertidige byggeforbud med videre er gældende indtil der er vedtaget en lokalplan for området. Dog højest et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet dog under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen "Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 320" kan findes her