Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9

Billund Byråd har den 28. april 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 9 for erhvervsområde på Industrivangen i Filskov.

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at muliggøre lokalplan nr. 321. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 kun delvist placeret i erhvervsområde. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 9.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 5. februar 2020 til den 4. marts 2020.

Læs kommuneplantillæg nr. 9 

Læs mere om lokalplan nr. 321

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelserne.

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 6. maj 2020, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.