Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommuneplan 2021-2033

Byrådet har d. 14. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Billund Kommune og Trekantområdet.

Byrådet har d. 14. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Billund Kommune og Trekantområdet.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen for en 12-årig periode.

Kommuneplanen består af:

  • Hovedstruktur og retningslinjer, som er udarbejdet i fællesskab i Trekantområdet.
  • Hovedstruktur for Billund Kommune, lokale retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen i alle byområder med videre.

Formålet med kommuneplanen

Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som byrådet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan planlægges for nye boliger og erhvervsvirksomheder, der kan dække behovet de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder også et Grønt Danmarkskort, der viser det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur.

Her kan du læse kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er en digital plan, som kan findes her

Offentlig debat

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring i perioden 6. maj til 2. juli 2021.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med kommuneplanen.

Her kan du læse miljøvurderingen

Planens retsvirkninger

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen.

Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af kommuneplanen og den sammenfattende miljøredegørelse kan påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet, samt på  www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du for privatpersoners vedkommende betale et gebyr på kr. 900 og for virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders vedkommende betale et gebyr på kr. 1.800. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.