Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

Kommunalbestyrelsen har d. 17. maj 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 333 for almene familieboliger i Sønder Omme.

Kommunalbestyrelsen har d. 17. maj 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan nr. 333 for almene familieboliger i Sønder Omme.

Læs kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 2. marts 2022 til den 30. marts 2022.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til centerområde – ramme 3.C.1. Området skal i forbindelse med planprocessen ændres til område for boligformål. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som der overfører lokalplanområdet fra ramme 3.C.1 til ramme 3.B.7 (boligområde).

Forslaget til kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplansforslaget for boligområde ved Rahbæksvej i Sønder Omme.

Lokalplan nr. 333 for almene familieboliger i Sønder Omme kan findes her

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 5. april 2022, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget/projektet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her