Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7

Billund Byråd har den 21-06-2022 vedtaget lokalplan nr. 318 for en solcellepark på Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted.

Billund Byråd har den 21-06-2022 vedtaget lokalplan nr. 318 for en solcellepark på Herregårdsvej 15, 7200 Grindsted.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 - 2033 delvist placeret i rammeområde 8.6.4 – område for vindmøller. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 7.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Læs kommuneplantillæg nr. 7 her

Klagefrist d. 24. august 2022

Lokalplan nr. 318 for solcellepark på Herregårdsvej 15 i Grindsted 

Billund Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe mulighed for etablering af en ca. 100 ha stor solcellepark. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for solcelleparkens udformning og for de tekniske anlæg. Planen beskriver desuden områdets indhegning og de dertil hørende plantebælter m.m.

Læs mere om lokalplan nr. 318

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 27. juli 2022, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Klagevejledning 

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledningen kan findes her