Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2021-2033

Billund Byråd har den 5. april 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 337 for efterskole i Grindsted.

Området er i dag omfattet af rammeområde 1.O.19 og 1.O.20 - offentligt område, Tinghusgade. Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at muliggøre en efterskole i Grindsted med tilhørende sportshal samt en højere bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten stiger fra 50 til 60. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 2.

Læs kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2021-2033

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. januar 2022 til den 2. maj 2022.

Billund Kommune ønsker med denne lokalplan at udvide de eksisterende anvendelsesmuligheder, så bygningerne i fremtiden kan anvendes til uddannelsesinstitutioner i bred forstand. Området Campus Grindsted huser i forvejen mange faciliteter som henvender sig til unge mennesker mellem 15 og 20 år. Campusområdet understøttes ved at placeringen af en efterskole i området.

Formålet med lokalplanen er:

  • at give mulighed for uddannelsesinstitution, eksempelvis etablering af efterskole med elever med bopæl på skolen, friskole, gymnasial uddannelsessted eller lignende.
  • at give mulighed for tilhørende bolig.
  • at give mulighed for byggeri af træningshal.
  • at give mulighed for at ubebyggede arealer kan anvendes til fritids- og opholdsfaciliteter.

Lokalplan nr. 337 for efterskole i Grindsted kan findes her

Retsvirkninger

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 5. april 2022, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal planer miljøvurderes, hvis planerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget/projektet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig som planforslaget og klagefristen for denne er udløbet.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning kan findes her